Servicii consulare şi vize

Prelucrarea datelor cu caracter personal

  • IMPORTANT! - Informare privind protecția datelor cu caracter personal furnizate prin cererile de servicii consulare

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FURNIZATE PRIN CERERILE DE SERVICII CONSULARE

ÎN MATERIE DE VIZE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe - înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 5285, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate şi prin intermediul Centrului Naţional de Vize, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, în condiţiile legii, despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: procesarea şi examinarea cererilor de vize de intrare în România, precum şi eliberarea vizelor solicitate.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru motivele de mai sus, au obligaţia de a furniza datele solicitate prin formularele de solicitare a vizei*, refuzul de a furniza datele solicitate, determinând inadmisibilitatea cererii de viză, aceasta urmând a nu fi preluată.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Inspectoratului General pentru Imigrări şi Poliţiei de Frontieră Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată,  la Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Legea 271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele, datele dumneavoastră nu sunt transferate sau puse la dispoziţia unei ţări terţe ori a unei organizaţii internaţionale, excepţie făcând situaţiile prevăzute la art. 41 alin. 2 din acelaşi act normativ.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

________________________________________________

* Rubricile din formularele de solicitare a vizei, însoţite de asterisc - (*), nu trebuie completate de resortisanţii terţi, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European (soţ, soţie, copil sau ascendent dependent).

** În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale care vă privesc, trebuie avut în vedere faptul că solicitarea de viză devine inadmisibilă. Totodată, în situaţia în care doriţi ştergerea datelor personale care vă privesc, în cazul în care în perioada în care formulaţi cererea de ştergere, deţineţi o viză valabilă obţinută în baza acelor date, aceasta va fi revocată. În cazul în care asupra cererii de viză nu a fost luată o decizie, acesteia nu i se va mai putea da curs şi de asemenea, se va avea în vedere faptul că taxa aferentă procesării unei cereri de viză nu poate fi returnată.

 

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FURNIZATE PRIN CERERILE DE SERVICII CONSULARE

ÎN MATERIA ACTIVITĂȚII NOTARIALE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe este înregistrat, sub numărul 5286 din Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ca operator de date cu caracter personal pentru activitatea notarială exercitată de misiunile diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate.

În consecință, Ministerului Afacerilor Externe îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de servicii consulare specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Scopul colectării datelor personale îl constituie îndeplinirea procedurilor notariale și întocmirea actelor notariale solicitate, incluzând, după caz, efectuarea formalităților legale de asigurare a publicității anumitor categorii de acte notariale prin înscrierea acestora în registrele naționale notariale.

Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor consulare solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, iar în cazul înscrisurilor notariale supuse regimului de publicitate reglementat de Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, sunt comunicate și Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, misiunii diplomatice sau oficiului consular român care v-a colectat datele personale ori Ministerului Afacerilor Externe român. De asemenea, vă puteți adresa ANSPDCP și/sau justiţiei pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

 

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FURNIZATE PRIN CERERILE DE SERVICII CONSULARE ÎN MATERIE DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI, STARE CIVILĂ ȘI DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe este înregistrat, sub numărul 5287 din Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ca operator de date cu caracter personal pentru activitatea exercitată de misiunile diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate în materie de evidență a persoanei, stare civilă și documente de călătorie.

În consecință, Ministerului Afacerilor Externe îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de servicii consulare specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Scopul colectării datelor personale îl constituie procesarea și soluționarea cererilor de prestare a serviciilor consulare în materie de evidență a persoanei, stare civilă și documente de călătorie.

Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor consulare solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, iar în cadrul procedurilor de procesare și soluționare a cererilor depuse sunt comunicate, după caz, următorilor destinatari: structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Direcţia Cazier Judiciar și Evidență Operativă din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratul General pentru Imigrări), Autoritatea Națională pentru Cetățenie din cadrul Ministerului Justiției, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și oficiile de stare civilă din cadrul administrației publice locale, Arhivele Naționale ale României.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, misiunii diplomatice sau oficiului consular român care v-a colectat datele personale ori Ministerului Afacerilor Externe român. De asemenea, vă puteți adresa ANSPDCP și/sau justiţiei pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FURNIZATE PRIN CERERILE DE SERVICII CONSULARE

ÎN MATERIA CETĂȚENIEI ROMÂNE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe este înregistrat, sub numărul 17953 din Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ca operator de date cu caracter personal pentru procedurile consulare în materia cetățeniei române îndeplinite de misiunile diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate.

În consecință, Ministerului Afacerilor Externe îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de servicii consulare specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Scopul colectării datelor personale îl constituie procesarea cererilor de dobândire/redobândire și de renunțare la cetățenia română, precum și crearea unui portal electronic intern destinat vizualizării ordinelor de aprobare a acestor cereri, exclusiv de către Ministerul Afacerilor Externe și misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate.

Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor consulare solicitate.

Informaţiile înregistrate prin preluarea cererilor de dobândire/redobândire și de renunțare la cetățenia română sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, iar în cadrul procedurilor de procesare și soluționare a cererilor respective, sunt comunicate Autorității Naționale pentru Cetățenie din cadrul Ministerului Justiției.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, misiunii diplomatice sau oficiului consular român care v-a colectat datele personale ori Ministerului Afacerilor Externe român. De asemenea, vă puteți adresa ANSPDCP și/sau justiţiei pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

 

      •  

 

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Ministerul Afacerilor Externe prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime, respectiv în scopul eliberării vizelor, în activitatea notarială, în activităţi legate de evidenţa populaţiei, stare civilă, monitorizare/securitate a persoanelor, spaţiilor şi bunurilor, eliberare a titlurilor de călătorie, a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi în scopul eliberării paşapoartelor simple şi simple temporare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Informaţiile cu caracter personal prelucrate de către Ministerul Afacerilor Externe pot fi dezvăluite următorilor destinatari: persoana vizată şi reprezentanţii legali ai acesteia, Oficiul Român pentru Imigrări şi alte autorităţi/instituţii publice abilitate de lege să solicite informaţii cu privire la datele personale colecate în activiatea specifică a ministerului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PRINCIPII:

· Notificarea.Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

· Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

· Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

· Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituţii, date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate;

· Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;

· Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

· Protejarea persoanelor vizate.Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

· Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):

· dreptul la informare;

· dreptul de acces la date; 

· dreptul de intervenţie asupra datelor; 

· dreptul de opoziţie; 

· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 

· dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a se adresa justiţiei. 

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform legii 677/2001, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcţia Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1, Bucureşti) sau la email: drco@mae.ro.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Pentru mai multe datalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Str. Olari nr. 32, sector 2 Bucureşti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro/ 

www.mae.ro

Ambasada României participă la Sărbătoarea Pâinii, organizată la Casa Comunităţilor Naţionale din Vilnius

07.02.2020

La 7 februarie 2020, Ambasada României la Vilnius a participat la Sărbătoarea Pâinii, care a avut loc la Casa Comunităţilor Naţionale din capitala lituaniană. Acest…

Vernisajul expoziţiei „30 de ani de la Revoluţia Română din 1989. Documente din Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe al României” la Parlamentul Republicii Lituania

04.02.2020

La 4 februarie 2020, a avut loc, în Galeria Oglinzilor a Parlamentului Republicii Lituania, vernisajul expoziţiei „30 de ani de la Revoluţia Română din 1989. Documente din…

Concursul de eseuri „Maria Lupu-Radvilienė” la Gymnasium Illustrae, Kėdainiai

27.01.2020

Ambasada României a organizat, la 27 ianuarie 2020, în oraşul Kėdainiai, la Gymnasium Illustrae, festivitatea de premiere a câștigătorilor celei de a doua ediții a…